ទំនាក់ទំនង

Address: No. 585, National Road 1, Chbar Ampov 2, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh

Phone: (+855) 012 682 169 / (+855) 012 365 307

Email: sophary.pheng@sopharyconstruction.com

ផ្ញើសារមកកាន់ពួកយើង